17. 7. 2020

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škola a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního  vzdělávání.
Organizační struktura:  Organizační struktura
Kontaktní spojení: Kontakty zde
Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Na Vrcholu

Na Vrcholu 1a/1955

Praha 3

130 00

Úřední hodiny: Po telefonické či osobní dohodě.
Telefonní čísla:

Kancelář ředitelky: 284 861 184,

Mobil: 777 481 013

Ředitelka: 602 316 014

Číslo faxu: není k dispozici
Adresa internetové stránky: www.msnavrcholu,cz
Adresa e-podatelny: ID datové schránky: 5snx7vj
Další elektronické adresy: info@msnavrcholu.cz
Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 2000785329/0800
IČ: 63831252
DIČ:  
Dokumenty Dokumenty naleznete zde
Rozpočet

Informace o rozpočtu

Informace o střednědobém výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled na roky 2020 – 2024

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled na roky 2021 – 2025

Rozpočet na rok 2020

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis
Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.
Opravné prostředky: Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MHMP prostřednictvím ředitelky školy.
Formuláře: Formuláře naleznete zde
Popisy postupů – návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
Předpisy  
Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
Úhrady za poskytování informací  
Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde
Licenční smlouvy V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám