9. 1. 2020

Třídy

Třída Berušky

Třída Berušky je určena pro děti, které v daném školním roce dovrší tří let. Adaptace dětí může být prodloužena na 2 – 3 měsíce, vzhledem k věku dětí. Snažíme se vytvořit takovou atmosféru, aby se děti u nás cítily „jako doma“. Cílem vzdělávaní ve školním roce je zvládnutí sebeobsluhy, hygienických a stravovacích návyků. Děti se ve vzdělávacím programu naučí spoustu básniček, písniček a říkanek. Prostřednictvím hudební a výtvarné výchovy rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, rytmizaci, fantazii, myšlení a paměť. Hrubou motoriku rozvíjíme u dětí pravidelným ranním cvičením. Vzdělávání dětí probíhá na základě vypracovaných měsíčních plánů.

Provoz třídy: 7,30 – 16,00

Třída Montessori

U nás ve třídě pracujeme podle metody Dr. Marie Montessori, která podporuje přirozenou zvídavost dítěte, jeho samostatnost, nezávislost a pomáhá mu rozvíjet jeho potenciál v duchu myšlenky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám” 

Máme pro děti připravené prostředí, které je vede k samostatnosti, sebeobsluze, trpělivosti a kreativitě, ale zároveň klade důraz na bezpečnost a ohleduplnost. Také rozvíjí soustředění, řád, pořádek, protože děti ví, kde mají pomůcky a aktivity své místo. Děti mají možnost poznat samy sebe, co je baví. Mají možnost poznat svoje zájmy a potřeby. Pomůcky jsou vymyšleny a vyrobeny tak, aby děti pomocí práce s nimi mohly objevovat a poznávat ve všech oblastech. Výběrem své práce, děti pracují a objevují s velkým nadšením, učí se soustředění, koordinaci pohybu a rozvijí jemnou a hrubou motoriku.

Naše třída je rozdělena do 5 koutků po různých oblastech– Praktický život, Smyslová výchova, Jazyk, Matematika a Poznáváme svět. V každé oblasti jsou Montessori materiály, které jsou doplněny i o další vytvořené pomůcky. Prostředí ve třídě je uspořádané tak, aby se v něm děti cítily bezpečně a příjemně. Pomůcky, předměty k manipulaci, jsou umístěny tak, aby s nimi mohlo dítě samostatně pracovat, bez vnější pomoci. Tyto malé kroky samostatnosti, bez vnější pomoci, vedou dítě k hodnocení své vlastní práce, nezávislosti a utváření sebevědomí.

Rozdělení připraveného prostředí ve třídě:

Praktický život – aktivity všedního dne – které dětem pomáhají v soustředění a poznání svých potřeb, pomocí nich si osvojují dovednosti všedního života, jako nalévání mléka, krájení zeleniny, mazání chleba, prostírání stolu, přesýpání, vážení, úklid apod. Kompetentnost dětí k činnostem běžného života, kdy se nezávisle obsluhují samy, utváří pevný základ jejich sebeúcty na celý život. Jsou to aktivity, díky kterým se děti stávají nezávislými na rodičích a díky kterým se jim otevírají dveře k dalšímu poznávání a objevování.

Smyslová výchova – už z názvu vyplývá, že se do hry zapojují smysly. Cvičení sluchu, chuti, hmatu a ostatních dává dítěti poznat mezi hlasitým a tichým, hořkým a sladkým, 10 cm a 1 metrem. Pomocí reálné práce s předměty děti mnohem snadněji a přirozeně získávají znalosti o geometrických tělesech, tvarech, barvách, ale také hudebních tónech. Děti si vše reálně osahají , vidí a pojmenovávají, takže je zde spojený i rozvoj jazyka.

Matematika – Ano, i pro matematiku je ve školce prostor. S pomocí pomůcek a cvičení s nimi si děti vytváří reálnou představu o obsahu, povrchu a jiných výpočtech. Zrakem a hmatem mohou zjistit, jak velký rozdíl je mezi jednotkami, desítkami, stovkami a tisíci. A to tím, že si na to sáhnou a mohou to přepočítat. Opravdu to funguje! Když jsme se učili sčítat a odečítat, bylo nám povoleno používat prsty. To je jedna z pomůcek, které nám příroda dala a je zcela v Montessori stylu :o). Dítě začíná používat abstraktní mysl až kolem 8. roku věku. 

Jazyk – v raném věku jde o tvorbu jazyka, dítě nasává slova, slovní spojení a věty a nakonec je samo začne používat. Je to velký zázrak. Senzitivní období pro psaní a čtení nastává v předškolním věku (4. a 5. roce). Dítě se této dovednosti neučí, přijímá jí s lehkostí a zvídavostí, kterou dospělí už jen těžko chápou. Jazyk ale není jen o psaní a čtení, jde o vytváření slovní zásoby, kterou dítě bude používat po celý svůj život. Dětem se proto nebojíme už ve školce ukázat, jak se píše psací písmeno a jak se můžou samy podepsat na obrázek.

Poznáváme svět – vše je propojené, vše je na sobě závislé. Je to svět lidí, zvířat, umělých i přírodních jevů a objektů, o Zemi, kdy nastává den a noc, léto a zima. Pomocí projektů a daných pomůcek děti mohou zjistit, jak vše funguje, jak je vše provázané. Zkrátka vše si krásně prožít.

Vývoj dítěte se nejlépe rozvíjí v připraveném prostředí, které obsahuje dostatek inspirujících podnětů a pomůcek, které děti využívají v souladu se svým aktuálním senzitivním obdobím. Rodič a učitel zde hrají velikou roli. Svým pozorováním mohou dítěti připravit prostředí a pomůcku, kterou zrovna potřebuje. Každá pomůcka je ve třídě zastoupena pouze jednou. Dítě se učí čekat, respektovat tempo a prostor druhého nebo si najít alternativní činnost.

Dalším pozitivem pro dítě je, že ono rozhoduje, čím se bude zabývat, jak dlouho, kde a jestli samo nebo s kamarádem. To opět dává dítěti odpovědnost za svoji činnost a její ukončení.

Třída je věkově smíšená. Děti zde mají šanci uplatnit svojí sociální roli a pomoci nebo si nechat pomoci od dalšího dítěte. Z vlastní zkušenosti víme, že předaná zkušenost, rada nebo informace od vrstevníka je přijatá mnohem lépe a rychleji než od dospělého. Samy děti rády pomáhají druhým, je to jejich přirozenost. Síla (motivace), kterou z toho čerpají je nenahraditelná.

Tento rok chceme pokračovat v budování připraveného prostředí, seznamovat děti s novými Montessori pomůckami. Podporovat jejich soustředění a koncentraci. Zavádět nové aktivity praktického života – např. praní prádla, práce na pracovním ponku, sázení zeleniny a bylinek , zakládání nových záhonků, vytváření nových aktivit na zahradě. Vytvářet u dětí dobrý vztah k přírodě a světu kolem nás. U dětí objevovat, co je zajímá a snažit se dosáhnout jejich samostatnosti a radosti ze života.  

Provoz třídy: 7,30 – 16,00

Třída Včelky

V letošním roce se zaměříme na jednotlivé projekty, spolupráci s rodiči a zpestření denního režimu. Budeme nabízet zajímavé a poutavé aktivity, které budou rozvíjet fantazii, představivost, soustředění, práci v kolektivu. Naším cílem je vytvářet ve třídě takové prostředí, které by podporovalo celkový rozvoj dětí. Děti vedeme k vzájemnému napomáhání, kolektivnímu fungování a samostatnosti. Pro celý školní rok se činnosti dětí řídí dle vypracovaných témat, která se kombinují a používají s ohledem situace momentální potřeby. Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Provoz třídy: 7,30 – 17,30

Třída Housenky

Tento školní rok budeme u dětí podporovat ve větším množství samostatnost – polovina třídy jsou předškoláci a zavedení „Pomocníčků“- služby na úklid hraček, chystání misek a oběd, … poté také rozvíjet zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací, dále podporovat vytváření citových vazeb, empatií, upevňování kamarádských vztahů, sebevědomí, sebedůvěru a spolupráci s rodiči. 

Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, hlavně u předškoláků a se kterými individuálně pracujeme každý den.

Podporovat fantazii a tvořivost dítěte, rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě a místu, kde žijeme –  environmentální výchova – vnímat změny vzniklé působením člověka na životní prostředí, jak lidé mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také jí svým negativním jednáním poškozovat.

Provoz třídy: 7,00-16,30

Ráno jsou děti ze třídy Berušky, Montessori a Včelky od 7,00 do 7,30 ve třídě Housenky

Odpoledne jsou děti ze třídy Berušky a Montessori od 16,00 ve třídě Včelky

Děti ze třídy Housenky jsou od 16,30 ve třídě Včelky

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám