30. 1. 2020

O Montessori vzdělávání

Co je Montessori a proč je tento způsob vzdělávání tak žádaný a úspěšný?

„Není nutné, aby byla výzkumná práce zcela dokončena. Stačí rozumět té myšlence a podle jejich podnětů kráčet kupředu.“ 

Marie Montessori

Montessori pedagogika tvoří ucelený systém vzdělávání pro život, dává hluboký smysl, je živý a podporuje růst člověka. Informace a poznatky jsou pomocí důmyslných didaktických pomůcek a činností předávány propojeně, v souvislostech a děti zde mají velký prostor pro vlastní aktivitu a objevování. To vše plně odpovídá potřebám dítěte, umožňuje jeho vývoj a vysokou míru individualizace. Významnou a nedílnou součástí připraveného prostředí v Montessori systému je také učitel v roli průvodce, který podporuje, provází, inspiruje a je morálním vzorem. Proto je kladen vysoký nárok na jeho osobnost a vzdělání. Poznané je v tomto prostředí propojováno s realitou a se skutečným prostředím našeho světa. Takto připravené prostředí vede děti přirozeně k hledání souvislostí mezi lidmi, rostlinami a živočichy, učí se tak chápat vztahy a souvislosti v přírodě i ve vesmíru. Dítě je tak přirozeně motivováno k nalezení vlastního způsobu učení, koncentraci na úkol a tvořivému myšlení..

M. Montessori byla citlivá pozorovatelka dítěte a každý projev pečlivě zkoumala. Hluboce respektovala jedinečnost osobnosti každého dítěte, jeho schopnosti a zvláštnosti. Dávala každému dítěti možnost rozvíjet se podle vlastního rytmu vývoje a měla velkou důvěru ve vnitřní sílu dítěte. Toto vše plně akcentuje dnešní požadavky na individualizaci a diferenciaci v procesu výchovy a vzdělávání dětí.  Tento způsob vzdělávání přirozeně podporuje celostní učení a je vysoce efektivní. Jeho principy jsou plně v souladu se současnými požadavky na předškolní vzdělávání, které vychází z osobnostně orientovaného přístupu, na jehož základě stojí Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který je závazný pro všechny mateřské školy, zapsané v rejstříku škol.

Její dílo došlo značného mezinárodního ohlasu a instituce pracující podle její metody, byly a jsou zakládány po celém světě. Montessori školy se nachází ve vzdělávání veřejném, soukromém i domácím po celém světě(Evropa, Spojené Státy, Asie, Austrálie i Afrika).

Kdo byla Marie Montessori?

V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele.“ Marie Montessori

Marie Montessori byla významná italská lékařka, která jako první žena v roce 1894 vystudovala lékařství na Římské univerzitě. V roce 1899 se začala zabývat studiem výchovy a vzděláváním postižených dětí, u kterých dosáhla významných úspěchů. Tyto děti pod jejím vedením složily zkoušky ze čtení a psaní pro normální zdravé děti. Došla k názoru, že by tyto metody mohly být používány i u zdravých dětí a začala s takovými dětmi pracovat. V letech 1900 až 1907 přednášela na Římské univerzitě pedagogickou antropologii a v roce 1922 byla jmenována vrchní inspektorkou italských škol. Marie Montessori nejprve děti pozorovala a na základě dlouholetých pozorování při různých činnostech, následně začala budovat teorii. Tímto přístupem prokázala zcela moderní přístup metodologie pedagogické vědy.

Díky její značné odbornosti a mimořádné intuici ženy, která milovala děti a svou práci, došla k překvapivým závěrům. Podařilo se jí odhalit v dětech nečekaný obrovský potenciál a objevila k němu klíč.  

Dokument o životě Marie Montessori

Jak vypadá připravené prostředí v mateřské škole?

„Jen pomocí svobody a vlastních zkušeností z okolí se může člověk rozvíjet.“

Marie Montessori

Výchova a vzdělávání probíhá ve smíšených třídách, věk dětí 3 – 6 let. Děti se tak lépe a přirozeně učí jedno od druhého, navzájem se inspirují, učí se  domlouvat, oceňovat práci druhých, ohleduplnosti a respektu k individuálním možnostem každého. Mladší děti pozorují starší, mají tak možnost podívat se dopředu a vidět, co bude následovat. Starší děti mají příležitost upevnit své dovednosti a vědomosti tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi, tím si sami ověřují a utužují svoje znalosti a dovednosti. Důraz je zde kladen na vyjadřování a respektování potřeb, citů a pocitů, na klidné řešení konfliktů.

Děti do 6 let mají mimořádnou sílu a schopnost, jedinečnou v celém dalším životě, přijímat poznatky ze svého okolí pouze samotným bytím, učit se z potřeby své vnitřní síly a vnitřní motivace. Aby byly děti v tomto věkovém období šťastné a spokojené, musí mít možnost zkoumat a poznávat vše ve svém okolí, všeho dotknout. Prostředí v mateřské škole Montessori umožňuje dětem volně a bezpečně se pohybovat, zkoumat, dotýkat se, manipulovat a experimentovat. Poskytuje jim svobodu při volbě vybrat si vlastní práci bez zbytečného zásahu dospělého, ale také je učí přijmout za svoji volbu zodpovědnost, dodržování domluvených a pochopených pravidel. Takovéto prostředí podporuje rozvoj samostatnosti, vlastní iniciativy, soustředění a sebediscipliny.

Skříňky a police jsou bez dvířek, ve výšce dítěte,  každá pomůcka má své stálé místo. Pomůcky jsou pouze v jednom provedení, což vede u dětí k rozvoji tolerance, trpělivosti a komunikace. Musí se domluvit nebo počkat, až kamarád  práci dokončí. Děti mají  k materiálům volný přístup, mohou si vybrat, co se jim líbí, a pracovat tak dlouho, dokud materiál vzbuzuje jejich zájem. Když práci ukončí, vrátí ji na polici, kde je připravena pro další dítě.

Připravené prostředí ve třídě mateřské školy je rozdělené do těchto oblastí:

  • Praktický život obsahuje cvičení praktického života pro osvojení koordinace a získání samostatnosti v každodenním životě. Jedná se o činnosti, které dítě zná z rodiny.
  • Smyslová výchova umožňuje rozvoj a tříbení smyslových vjemů, pomocí nichž dítě objevuje a zkoumá prostředí kolem sebe.
  • Jazyková výchova obsahuje příležitosti k rozvoji řeči, slovní zásoby, komunikace, podpora jejich přirozeného zájmu o čtení a dovednosti pro psaní. Neodmyslitelně sem patří také knihovna a čtecí koutek.
  • Matematika navazuje na zkušenosti se smyslovým materiálem pro konkrétní vyjádření množství a základních početních operací.
  • Další rozšíření do oblastí zeměpis, přírodověda (zoologie, botanika) a umění, hudba a pohyb. Jedná se o aktivity k tematickým okruhům pro zprostředkování a utřídění dalších informací o světě pomocí praktických činností, vlastního prožitku a materiálů se smyslovými podněty.

Svým pojetím celý systém Montessori vzdělávání poukazuje na důležitost učení v souvislostech, propojenosti všech oblastí tak, jak vše přirozeně  souvisí se vším a že vše se odehrává v jednom vesmíru. Dítěti pomáhá pochopit řád světa, najít si v něm své místo, respektovat a ctít své okolí.

Každá oblast obsahuje zajímavé materiály a pomůcky, některé jsou stálé, jiné učitelé vyměňují. Při práci s pomůckou může dítě samo svoji práci zkontrolovat nebo přijít na chybu. Nezapadá-li nějaká část nebo je navíc, dítě samo pozná omyl a hledá nové řešení. Učitel – průvodce je mu oporou a nabízí pomoc až ve chvíli, kdy si ji dítě vyžádá. Ve smyslu známého hesla  „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Ukázky z oblasti smyslové výchovy

Barevné destičky: rozlišování barev a pojmenování 
Válečky s úchyty: vizuální rozlišování rozměrů.
Barevné válečky: porovnávání  rozměrů
Barevné válečky: porovnávání  rozměrů
Barevné destičky: rozeznávání barevných odstínů  

Důležité principy pedagogiky Montessori pro předškolní období

Pomoz mi, abych to dokázal sám, v tomto systému znamená, že je bezprostředně orientován na dítě a plně zohledňuje jeho potřeby a požadavky. Dítě je zde vnímáno jako plnohodnotný člověk, kdy je třeba dbát na jeho osobnost, pomáhat rozvíjet jeho vůli, podporovat samostatnost a tvůrčí myšlení. Má právo na spontaneitu a svobodný vývoj. Úkolem dospělého je ukázat mu možnosti. Dítěti je potřeba pomoci překonávat překážky a ne se jim vyhýbat.

Senzitivní fáze ve vývoji dítěte, jsou zvláštní období zvýšené vnímavost k získávání určitých schopností a dovedností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Období senzitivní fáze ve vývoji dítěte je vhodné maximálně využít pro osvojování určitých vědomostí a dovedností, protože se je dítě v odpovídající citlivé fázi naučí nejsnáze, s nejmenší námahou a energií. Nejvýznamnější citlivost ve věku do šesti let je citlivost smyslového vnímání (0 – 5,5 roku), citlivost pro řeč a jazyk (0 – 6 let), citlivost pro pohyb a chůzi (0,5 – 4 roku), citlivost pro včlenění do společnosti (2 – 6 let). Objevuje se senzitivita pro společný život mezi dětmi. Dítě se začíná cítit a jednat jako součást skupiny.

Absorbující mysl Montessori popisuje u dětí jako zcela jinou formu získávání poznatků než má dospělý. Nazývá to pojmem „absorbující duch“. Dítě v prvních letech života vstřebává podněty ze svého okolí lehce a s mnohem menší námahou než dospělý. Tento absorbující duch umožňuje dítěti, aby podněty z okolí nasával lehce jako houba vodu.Toto nasávání se děje zcela volně a zůstává nevědomé.

Polarita pozornosti označuje maximální koncentraci dítěte na určitou práci; pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo.

zdroj: autor článku Jana Smolková,

fotografie z prostředí MŠ Montessori Na Vyhaslém v Kladně v rámci projektu Šance pro vaše dítě, realizátor projektu Společnost Montessori ČR

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám