8. 1. 2020

O nás

B EZPEČÍ – nabízet prostředí, kde se dítě cítí rádo a bezpečně, rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb

U ČITEL je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoliv tím, kdo dítě „úkoluje“ a plnění těchto úkolů kontroluje. Uplatňuje různé formy a metody vzdělávání. Uzpůsobuje vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám.

K OOPERATIVNÍ UČENÍ – hry a činnosti  založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujíradost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání využívat přirozený tok dětských myšlenek
a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány.

O DBORNÁ PÉČE – vzdělávací kroky dítěte stavět na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání

V ZDĚLÁVACÍ OBLASTI biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální, v nichž je respektována přirozená celistvost osobnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti, se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují, a ukazují tak na neustálou přítomnost všech oblastí. Tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2.Dítě a jeho psychika 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost  5 .Dítě a svět.

A KCEPTACE  přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku a důsledně je promítat do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám