30. 1. 2020

Směrnice k zápisu

 I.

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok je vyhlašován jednou ročně a to na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ.

Obvykle probíhá ve dvou po sobě následujících pracovních dnech od 13,00 do 17,00 hodin.

Konkrétní den a dobu pro podání žádosti stanovuje ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Toto je zveřejněno způsobem v místě obvyklým, tj vyvěšením plakátů na viditelném místě, na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1 měsíc předem.

Zřizovatel MČ Praha 3 zveřejňuje termín pro podání žádostí v Radničních novinách.

Mají-li rodiče zájem, mají možnost si prohlédnout prostory školy, jsou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy. K tomu slouží Den otevřených dveří, či vlastní webové stránky školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řízení a zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. § 165 odst. 2, písmeno b, a § 183 odst. 1-2 /.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky MŠ k OŠ MHMP.

II.

Povinnost předškolního vzdělávání podle §34a školského zákona nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Týká se dětí s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v MČ Prahy 3.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se týká dětí zpravidla od 3 let.

U dětí mladších 5 let je podmínkou k přijetí řádné očkování dle očkovacího kalendáře v souladu s §50zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto se nevztahuje na děti, které mají písemně doloženou trvalou kontraindikaci a na dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z dole uvedených kritérií.

Zřetel je brán i na úplnost vyplněné žádosti a včasnost jejího podání, tj. ve stanoveném termínu zápisu. Pořadí přijetí žádostí nemá vliv na jejich posouzení.

III.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je potřeba přinést k zápisu tyto doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz (pas u cizinců) žadatele 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

IV.

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity.

V případě většího zájmu o vzdělávání ve třídě Montessori bude postupováno formou losování.

Žadatelé do třídy Montessori – pro zachování heterogenity třídy budou děti rozděleny podle věku do tří skupin a poté, z každé skupiny bude vylosováno 8 dětí do celkového počtu 24 dětí.

Zařazení dětí do jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky školy.

V.

Zákonní zástupci (žadatelé) budou o přijetí dítěte informováni vyvěšením seznamu s registračními čísly na místě obvyklém pro zveřejňování informací (webové stránky MŠ, vstupní dveře do kanceláře ředitelky). V případě nevyhovění žádosti bude zákonnému zástupci zasláno Rozhodnutí o nepřijetí dítěte písemně.

 VI.

Kritéria  pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 3,  Na Vrcholu 1955/1a stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 3 a týká se dětí :

  • Děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34a zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září  školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5ti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

            Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k    povinnému předškolnímu vzdělávání.

  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší čtyř let věku
  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší tří let věku

případně

Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.12. 2020 dovrší tří let věku

  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší dvou let věku – pouze detašované pracoviště Buková

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity.

V Praze dne 21.1.2020                                          Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka školy

ablony, MAP