8. 9. 2020

Omlouvání dětí

Telefonické omluvy dětí: (do 7,30 hodin), nepřítomnost dítěte delší 14ti dnů – omlouvat písemně (emailem, nebo předáním omluvného listu třídní učitelce). Každá třída má své telefonní číslo:

Třída 1 – Berušky: 770 148 314

Třída 2 – Montessori: 770 148 420

Třída 3 – Včelky: 770 148 384

Třída 4 – Housenky: 770 148 416

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Podmínky omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou stanovuje školní řád. Zákonní zástupci mají v případně nepřítomnosti dítěte povinnost dítě řádně omluvit do 3 kalendářních dnů těmito způsoby: osobně třídní učitelce nebo telefonicky či zprávou SMS. Po návratu do MŠ musí být tato absence oznámena omluvným listem nejpozději do pěti kalendářních dnů.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Ředitel školy je povinen za zanedbání péče vyrozumět Orgán sociálně právní ochrany dětí.

ablony, MAP