9. 1. 2020

Třídy

Třída Berušky

Třída Berušky je určena pro děti, které v daném školním roce dovrší tří let. Adaptace dětí může být prodloužena na 2 – 3 měsíce, vzhledem k věku dětí. Snažíme se vytvořit takovou atmosféru, aby se děti u nás cítily „jako doma“. Cílem vzdělávaní ve školním roce je zvládnutí sebeobsluhy, hygienických a stravovacích návyků. Děti se ve vzdělávacím programu naučí spoustu básniček, písniček a říkanek. Prostřednictvím hudební a výtvarné výchovy rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, rytmizaci, fantazii, myšlení a paměť. Hrubou motoriku rozvíjíme u dětí pravidelným ranním cvičením. Vzdělávání dětí probíhá na základě vypracovaných měsíčních plánů.

Provoz třídy: 7,30 – 16,00

Třída Montessori

Montessori třída

Vycházíme z principů metody Dr. Marie Montessori, která podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá mu rozvíjet jeho potenciál v duchu myšlenky: “Pomoz mi, abych to dokázal sám”.

Máme pro děti připravené prostředí, které je vede k samostatnosti, sebeobsluze, trpělivosti a kreativitě, ale zároveň klade důraz na bezpečnost a ohleduplnost. Také rozvíjí soustředění, řád, pořádek, protože děti ví, kde mají pomůcky a aktivity své místo. Děti mají možnost poznat samy sebe a to, co je baví. Mají možnost poznat svoje zájmy a potřeby. Pomůcky jsou vymyšleny a vyrobeny tak, aby děti pomocí práce s nimi mohly objevovat a poznávat ve všech oblastech. Výběrem své práce, děti pracují a objevují s velkým nadšením, učí se soustředění, koordinaci pohybu a rozvijí jemnou a hrubou motoriku.

Připravené prostředí pro děti – Naše třída je NOVĚ rozdělena do 5 koutků se specifickými oblastmi – Praktický život, Smyslová výchova, Jazyk, Matematika a Poznáváme svět. V každé oblasti jsou Montessori materiály, které jsou doplněny i o další vytvořené pomůcky. Prostředí ve třídě je uspořádané tak, aby se v něm děti cítily bezpečně a příjemně. Pomůcky, předměty k manipulaci, jsou umístěny tak, aby s nimi mohlo dítě samostatně pracovat, bez vnější pomoci. Tyto malé kroky samostatnosti, bez vnější pomoci, vedou dítě k hodnocení své vlastní práce, nezávislosti a utváření sebevědomí.

Rozdělení připraveného prostředí ve třídě:

Praktický život – aktivity všedního dne – které dětem pomáhají v soustředění a poznání svých potřeb, pomocí nich si osvojují dovednosti všedního života, jako nalévání mléka, krájení zeleniny, mazání chleba, prostírání stolu, přesýpání, vážení, úklid apod. „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ je jedním z hesel „Montessori pedagogů“. Kompetentnost dětí k činnostem běžného života, kdy se nezávisle obsluhují samy, utváří pevný základ jejich sebeúcty na celý život. Jsou to aktivity, díky kterým se děti stávají nezávislými na rodičích.

Smyslová výchova – už z názvu vyplývá, že se do hry zapojují smysly. Cvičení sluchu, chuti, hmatu a ostatních dává dítěti poznat mezi hlasitým a tichým, hořkým a sladkým, 10 cm a 1 metrem. Děti si vše zkouší a pojmenovávají, takže je zde spojený i rozvoj jazyka.

Matematika – a opět je to o uchopení a pochopení. S pomocí pomůcek a cvičení s nimi si děti vytváří reálnou představu o obsahu, povrchu a jiných výpočtech. Zrakem a hmatem mohou zjistit, jak velký rozdíl je mezi jednotkami, desítkami, stovkami a tisíci. A to tím, že si na to sáhnou a mohou to přepočítat. Opravdu to funguje! Když jsme se učili sčítat a odečítat, bylo nám povoleno používat prsty. To je jedna z pomůcek, které nám příroda dala a je zcela v Montessori stylu :o). Dítě začíná používat abstraktní mysl až kolem 8. roku věku.

Jazyk – v raném věku jde o tvorbu jazyka, dítě nasává slova, slovní spojení a věty a nakonec je samo začne používat. Je to velký zázrak. Senzitivní období pro psaní a čtení nastává v předškolním věku (4. a 5. roce). Dítě se této dovednosti neučí, přijímá jí s lehkostí a zvídavostí, kterou dospělí už jen těžko chápou. Jazyk ale není jen o psaní a čtení, jde o vytváření slovní zásoby, kterou dítě bude používat po celý svůj život. Dětem se proto nebojíme už ve školce ukázat, jak se píše psací písmeno a jak se můžou samy podepsat na obrázek.

Poznáváme svět – vše je propojené, vše je na sobě závislé. Je to svět  lidí, zvířat, umělých i přírodních jevů a objektů,  o Zemi, kdy nastává den a noc, léto a zima. Pomocí projektů a daných pomůcek děti mohou zjistit, jak vše funguje, jak je vše provázané. Zkrátka vše si krásně prožít.

Vývoj dítěte se nejlépe rozvíjí v připraveném prostředí, které obsahuje dostatek inspirujících podnětů a pomůcek, které děti využívají v souladu se svým aktuálním senzitivním obdobím. Rodič a učitel zde hrají velikou roli. Svým pozorováním mohou dítěti připravit prostředí a pomůcku, kterou zrovna potřebuje. Každá pomůcka je ve třídě zastoupena pouze jednou. Dítě se učí čekat, respektovat tempo a prostor druhého nebo si najít alternativní činnost.

Dalším pozitivem pro dítě je, že ono rozhoduje, čím se bude zabývat, jak dlouho, kde a jestli samo nebo s kamarádem. To opět dává dítěti odpovědnost za svoji činnost a její ukončení.

Třída je věkově smíšená. Děti zde mají šanci uplatnit svojí sociální roli a pomoci nebo si nechat pomoci od dalšího dítěte. Z vlastní zkušenosti víme, že předaná zkušenost, rada nebo informace od vrstevníka je přijatá mnohem lépe a rychleji než od dospělého. Samy děti rády pomáhají druhým, je to jejich přirozenost. Síla (motivace), kterou z toho čerpají je nenahraditelná.

Tento rok chceme pokračovat v budování připraveného prostředí, seznamovat děti s novými Montessori pomůckami. Podporovat jejich soustředění a koncentraci. Zavádět nové aktivity praktického života – např. praní prádla, práce na pracovním ponku, sázení zeleniny a bylinek , zakládání nových záhonků, vytváření nových aktivit na zahradě. Vytvářet u dětí dobrý vztah k přírodě a světu kolem nás. U dětí objevovat, co je zajímá a snažit se dosáhnout jejich samostatnosti a radosti ze života. 

Provoz třídy: 7,30 – 16,00

Třída Včelky

Naším cílem je vytvářet ve třídě takové prostředí, které by podporovalo celkový rozvoj dětí. Veškeré činnosti organizujeme pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně. Ve vzdělávání uplatňujeme metody – komunitní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, využití situací, řízené individuální a skupinové činnosti, tematické vycházky. Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Pro celý školní rok se činnosti dětí řídí dle vypracovaných témat, která se kombinují a používají s ohledem situace momentální potřeby.

Provoz třídy: 7,30 – 17,30

Třída Housenky

Tento školní rok budeme u dětí podporovat zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací, dále podporovat vytváření citových vazeb, empatií, upevňování kamarádských vztahů, sebevědomí, sebedůvěru a spolupráci s rodiči. 

Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, hlavně u předškoláků, se kterými individuálně pracujeme každý den.

Podporovat fantazii a tvořivost dítěte, rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě a místu, kde žijeme –  environmentální výchova – vnímat změny vzniklé působením člověka na životní prostředí, jak lidé mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také jí svým negativním jednáním poškozovat.

Provoz třídy: 7,00-16,30

Ráno jsou děti ze třídy Berušky, Montessori a Včelky od 7,00 do 7,30 ve třídě Housenky

Odpoledne jsou děti ze třídy Berušky a Montessori od 16,00 ve třídě Včelky

Děti ze třídy Housenky jsou od 16,30 ve třídě Včelky

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám