30. 1. 2020

Informace k zápisu

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro MŠ Buková.

1. Vyzvednutí žádostí k přijetí dítěte

Přihlašování dětí k zápisu 2020/2021 je spuštěno od 1.4. formou elektronického předzápisu

Podrobné informace a postup najdete na webových stránkách školy.

Vzhledem k dokončovacím pracem v budově MŠ Buková „Den otevřených dveří“ nebude probíhat.

2. Počet míst pro školní rok 2020/2021

  1. třída: 2-3 letých dětí cca 16 dětí
  2. třída Montessori cca 24 dětí
  3. třída smíšená cca 24 dětí
  4. třída smíšená cca 24 dětí

3. Kritéria pro přijetí dítěte

viz Směrnice k zápisu

Doporučujeme zákonným zástupcům dětí s potřebou nějakých podpůrných opatření (např. dietního stravování nebo asistent pedagoga apod.), aby tyto skutečnosti projednali s vedením mateřské školy u zápisu.

4. Správní rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude, podle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uveřejněno v seznamu uchazečů, který bude vyvěšen na dobu 15ti dnů na webových stránkách mateřské školy www.msnavrcholu.cz a na vchodových dveří do kanceláře ředitelky. Každý z uchazečů bude mít své registrační číslo. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámená.

Všem zákonným zástupcům dětí bude, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, bude umožněno dne 13. května 2020 v době od 09,00 do 15,00 hodin nahlédnout do spisu. Z důvodu snížení kumulace osob je třeba si předem dohodnout čas s ředitelkou školy (602 316 014) .

Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou telefonicky pozváni k osobnímu projednání a k nahlédnutí do spisu, viz § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Tím jím bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeným dopisem nebo předáno osobně.

5. Termín pro oznámení rozhodnutí

Nejpozději do 2. června 2020

6. Možnosti odvolání

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím mateřské školy

7. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Buková

Zápis bude probíhat od 2. 5. do 11. 5. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. viz „Nové informace k zápisu“

K zápisu je nutné doložit:

a)  Žádost k předškolnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou oběma zákonným zástupci včetně přílohy, potvrzené lékařem nebo čestné prohlášení + očkovací průkaz

b) Rodný list dítěte

c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce

d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného zástupce

Mgr. Jana Vaníčková

ředitelka školy

ablony, MAP